خرید مبل

تاریخچه مبل به دوره‌‌های پیش از تاریخ برمی‌گردد. عصر حجر، عصر مفرغ و عصر آهن سه دوره‌ پیش از تاریخ هستند. عصر حجر نیز به سه دوره تقسیم می‌شود. این سه دوره عبارت اند از پارینه سنگی، میانه سنگی و نوسنگی.

در دوره پارینه سنگی مردم در غار سنگی زندگی می کردند. در نتیجه جنس مبلمان آن دوره از سنگ بوده است. درباره‌ی مبل نقشهایی بر دیوار غارها دیده می‌شود. نقاشی‌های غار لاسکو در فرانسه مربوط به دوران پارینه سنگی است. هدف از نقاشی در آن دوره بقا، در اختیار گرفتن و باروری بوده است. بعدها رومی‌ها کاربرد‌های بهتری را برای مبل پیدا کردند. در آن دوره مبل فقط در کاخ‌ها یافت می‌شد و از آن به عنوان میز نهارخوری و یا تخت استفاده می کردند.

سبد خرید